Konkurs fotograficzny 2013


Regulamin konkursu fotograficznego – Gliniada 2013

1 Celem konkursu jest zainteresowanie twórców i odbiorców fotografii zjawiskiem Gliniady, poszukiwanie i promocja nowego spojrzenia na tą tematykę , oraz wykształcenie nowatorskiego postrzegania i odbioru naszego artystycznego przedsięwzięcia , a także tworzenie archiwum Gliniady , Organizatorzy oczekują kreatywnego podejścia autorów do tematu konkursu.

2 Tematyka konkursu: Tematem konkursu są Glinoludy i szeroko pojęte zjawisko Gliniady . Do konkursu mogą być zgłaszane prace, które dotyczą wszelkich działań organizowanych przez Via Sudetica pod szyldem Gliniady od początku 2013 roku do dnia zamknięcia konkursu . Dopuszcza się również prace powstałe w latach poprzednich pod warunkiem , że fotografie te nie były zgłaszane we wcześniejszych edycjach konkursu fotograficznyego organizowanych w ramach działań „ okołogliniadowych „

3 Organizatorzy konkursu.

Bolesławieckie Centrum Inicjatyw Lokalnych VIA SUDETICA

Stowarzyszenie Fotograficzne CAMERA

4 Uczestnictwo:

konkurs adresowany jest zarówno do amatorów jak i profesjonalistów,

uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne

do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie

5 Zgłoszenia – wymogi formalne:

a) każdy autor może zgłosić do pięciu pojedynczych prac – jako jedną pracę rozumiemy również zestaw zdjęć składający się z maksymalnie pięciu fotografii dokładnie opisanych w formularzu zgłoszeniowym

b) autor zobowiązany jest do przesłania zdjęć na konto konkurs13@viasudetica.pl za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.viasudetica.pl

c) warunki techniczne : Zdjęcia najlepiej zapisywać w RGB. Format plików – TIF lub JPG, przy możliwie jak najmniejszym stopniu kompresji (najwyższej jakości), rozdzielczość – 300 dpi. Max. waga zdjęcia to 4 MB.

6 Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania nadesłanych prac lub ich fragmentów na stronach internetowych, w mediach i publikacjach związanych z konkursem, w katalogach i innych publikacjach pokonkursowych, w materiałach organizatorów promujących Gliniadę i wydarzenia powiązane oraz wystawach pokonkursowych i innych projektach organizowanych z wykorzystaniem powstałego na bazie konkursu archiwum. Nadesłanie prac na konkurs za pośrednictwem przygotowanego formularza jest równoznaczne z:

– uznaniem niniejszego regulaminu

– oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, o przysługiwaniu autorowi odpowiednich praw do korzystania z tych zdjęć obejmujące w szczególności prawo do ich publikowania i rozpowszechniania,

-wyrażeniem zgody na umieszczenie prac w archiwum fotografii Gliniady, ich eksponowanie, udostępnianie i powielanie w zakresie związanym z działalnością archiwum oraz z udzieleniem bezpłatnej niewyłącznej licencji na umieszczanie zdjęć w publikacjach organizatorów konkursu, a także

– zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z niniejszym konkursem, oraz z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o kolejnych edycjach konkursu, innych konkursach fotograficznych oraz działaniach archiwum i organizatorów konkursu.

Autorzy prac zachowują prawa autorskie z zastrzeżeniem uprawnień organizatora do działań zawartych w niniejszym punkcie regulaminu.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich przez uczestników konkursu, a w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich zgłaszający się ponosi wyłączną i całkowitą za nie odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

7 Nagrody: W konkursie nagrody przyznane zostaną przez konkursowe Jury oraz w wyniku głosowania internautów na portalu FACEBOOK. Głosowanie internautów odbędzie się poprzez oznaczanie funkcją „lubię to” preferowanych zdjęć w galerii konkursowej umieszczonej na profilu organizatorów. Praca zwycięską będzie tą, która uzyska najwyższą ilość wskazań „lubię to” w momencie zatrzymania głosowania. Głosowanie zostanie zatrzymane równolegle z ogłoszeniem werdyktu przez Jury. Jury niezależnie od głosowania internetowego przyzna nagrodę główną (Grand Prix) oraz nagrodę specjalną w kategorii reportaż. Jury będzie będzie mogło zdecydować o innym podziale nagród. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. Jeśli zdarzy się, że wyniki głosowania internetowego i werdykt Jury wskażą tę samą pracę przypadną jej obie nagrody.

8 Terminy: Prace konkursowe można zgłaszać do godziny 24:00 do 30.09.2013 r. Obrady Jury zostaną zorganizowane do końca października 2013 r. Koniec głosowania na Facebooku nastąpi dokładnie w momencie ustalenia werdyktu przez Jury. Wernisaż pokonkursowy oraz uroczystość wręczenia nagród zostanie zorganizowana do końca listopada 2013 r.

9. Jury konkursu powołuje Organizator.

10 Kryteria oceny jury:

– wartość artystyczna prac

– zgodność z tematem konkursu

– jakość techniczna prac

11. Dodatkowe informacje:

Kierownictwo konkursu: Grzegorz Sidorowicz, Rafał Klimek

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: konkurs13@viasudetica.pl

 

Szklany Aparat Borowski Studio - główna nagroda w konkursie

Szklany Aparat Borowski Studio – główna nagroda w konkursie

KLIKNIJ i wyślij swoje zdjęcia