Walne Zebranie Stowarzyszenia

27 kwietnia br. o godz. 18.30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Bolesławcu przy ul. Grunwaldzkiej 5 odbędzie się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze BCIL VIA SUDETICA.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Uchwalenie Porządku obrad
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu w tym sprawozdania finansowego za rok 2014
5. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdań
6. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
7. Wybór komisji skrutacyjnej
8. Wybór Prezesa Stowarzyszenia
9. Wybór pozostałych członków Zarządu
10. Wybór Komisji Rewizyjnej
11. Przedstawienie zmian proponowanych w statucie
12. Głosowanie w sprawie zmian w statucie
13. Dyskusja, wystąpienia
14. Zamknięcie Obrad.